Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný společností C.P.E. OPUS Prague a.s. na internetové adrese www.vhv-opus.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Součástí obchodních podmínek je reklamační řád společnosti.

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE:

C.P.E. OPUS Prague a.s., Elišky Přemyslovny 1342, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO: 43875238, DIČ: CZ43875238
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B 1070

1. Všeobecná ustanovení

 • Kupujícím se rozumí fyzická osoba , která smlouvou jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Kupní smlouvou se rozumí smlouva, kterou prodávající převádí vlastnictví zboží na kupujícího nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a kupující hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě
 • Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Cena zboží je uvedena v rámci popisu každého jednotlivého zboží a tato cena nezahrnuje náklady na dodání zboží.
 • Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

2. Objednávka

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny C.P.E. OPUS Prague a.s. jsou považovány za závazné, podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu C.P.E. OPUS Prague a.s. dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

3. Zrušení objednávky

 • Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.
 • Kupující může objednávku zrušit před její expedicí, a to buď emailem nebo telefonicky s tím, že telefonické zrušení objednávky ještě potvrdí emailem nejpozději následující den.

 

4. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si on nebo jím určená třetí osoba převezme zboží. Zboží nesmí být použité a musí být vráceno na adresu prodávajícího v původním nepoškozeném obalu, kompletní (včetně návodu na použití, všech etiket apod.) s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list apod.) a s písemným prohlášením o odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, ve kterém bude též uvedeno číslo účtu, na který má být vrácena uhrazená platba za zboží
 • Poškozené zboží, zboží nefunkční a nekompletní, zboží jevící známky opotřebení, zboží, jehož hodnota byla snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, prodávající nepřevezme, nebude odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
 • Kupující je povinen zaslat vrácené zboží doporučeně a pojištěné, nesmí být zasíláno zpět na dobírku, prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.
 • Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet uvedený v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí vráceného zboží.

Pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů použijte prosím tento formulář:
Formulář: Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

5. Doručení zboží, přepravné a platební podmínky

 • Není-li v popisu objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky
 • Zboží je odesíláno kupujícímu přepravní službou PPL na dobírku, přepravné a balné je účtováno ve výši 139 Kč za 1 balík/karton včetně DPH. Pokud z povahy zboží vyplývá, že objednávka bude odeslána ve více balících/kartonech, platí, že přepravné bude účtováno ke každému balíku/kartonu zvlášť. Cena za přepravné platí pouze pro území ČR.
 • Pokud náklady na dodání nelze stanovit předem, prodávající si v souladu s § 1811 odst. 2, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vyhrazuje právo na jejich dodatečné účtování.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, o případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky
 • Kupující je povinen při převzetí zboží zásilky provést její kontrolu s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné známky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud zásilka při doručení vykazuje zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností PPL) protokol o poškození zásilky. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu neprodleně, nejpozději však následující pracovní den.
 • Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není ani přes dohodnutý termín on nebo jím určená osoba přítomen/přítomna na doručovací adrese), nese kupující náklady spojené s opakovaným doručením v plné výši a nové doručení se provádí pouze na jeho vyžádání.
 • Kupující provádí platbu v hotovosti při převzetí zboží na dobírku prostřednictvím PPL (platí pro ČR)
 • Dále je možná platba předem na bankovní účet před odesláním zboží na základě faktury zaslané kupujícímu v elektronické podobě
 • Při požadovaném zaslání zboží mimo území ČR akceptuje prodávající pouze platbu předem na bankovní účet, dodání zboží určuje prodávající, cena přepravného se řídí podle platného ceníku přepravce.

 

6. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží (uvedenou v katalogu internetové prodejny C.P.E. OPUS Prague a.s.) včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 • Orgány státního dozoru popř. dohledu, které jsou pověřeny vyřizováním stížností spotřebitelů jsou: Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, Praha 25 a místně příslušné živnostenské úřady, pro sídlo prodávajícího je příslušný Živnostenský úřad Praha 5.
 • Kupující odesláním objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním všech osobních údajů zadaných a poskytnutých při objednávce v e-shopu, a to na dobu 5 let pro účely evidence prodávajícího a šíření obchodních sdělení a nabídek prodávajícím.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

 • Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, koupeného v internetovém obchodě provozovaném společností C.P.E. OPUS Prague a.s. na internetové adrese www.vhv-opus.cz
 • Reklamace zboží v záruční době se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je nedílnou součástí obchodních podmínek uveřejněných na internetové adrese www.vhv-opus.cz

 

Odpovědnost za vady zboží, záruka

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že:
  a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  b) zboží se hodí k účelu, který prodávající pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  c) zboží je v odpovídajícím množství a velikostech
 • Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží pod dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující je po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba běžet znovu od převzetí nové věci, totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání, vydržet., tj. kupující nemůže uplatnit reklamaci na běžné opotřebení výrobku.

 

Právo z vad

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z výrobní vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné potíže.
 • Práva z vady se uplatňují u provozovatele a kupující je povinen vadné zboží provozovateli dodat do provozovny, kde vadný výrobek zakoupil, popř. na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena.
 • Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem (v některých případech dovozcem) zboží, který bude kupujícího o výsledku posouzení reklamace informovat písemně (emailem, faxem, dopisem apod.) ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení.
 • Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného zboží nebo výměnou za nový kus/pár nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo vrácením kupní ceny kupujícímu.
 • Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
  a) při poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit s přepravcem při převzetí)
  b) při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  c) při neodborném zacházení či obsluze a použití, které jsou v rozporu s připojeným uživatelským návodem
  d) při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  e) při poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  f) při poškození zboží živly

 

Jak postupovat při reklamaci

 • V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady neprodleně prodávajícímu v místě, kde vadný výrobek zakoupil, nebo na adrese sídla provozovatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů po zjištění vad mu zašle nebo předá výrobek kompletní tak, jak jej převzal.
 • V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného zboží během přepravy.
 • Kupující je povinen předložit reklamované zboží čisté ( zbavené všech nečistot) a hygienicky nezávadné.
 • Kupující je povinen k reklamovanému zboží přiložit průvodní dopis s popisem závady, kopii daňového dokladu nebo faktury, popř. dodacího listu či záručního listu, pro případ nutnosti vrácení peněz uvede v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. Reklamované zboží je třeba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené části není možná. V případě, že kupující nemá bankovní účet, budou mu peníze zaslány složenkou nebo vyplaceny v hotovosti v sídle provozovatele.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu po řádném předložení zboží k posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší.
 • O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného odůvodnění zamítnuté reklamace) vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Von da aus traten dann die sogenannten arabischen ghostwriting wien ziffern ihren siegeszug an, vor allem, weil man mit ihnen viel leichter rechnen konnte.